Agendas

Fiscal Year 2024

July 9, 2024

PDF | RTF

May 1, 2024

PDF | RTF

April 3, 2024

PDF | RTF

March 12, 2024 Workshop

PDF | RTF

February 7, 2024

PDF | RTF

January 9, 2024 Workshop

PDF | RTF

December 6, 2023

PDF | RTF

November 14, 2023 Workshop

PDF | RTF

October 4, 2023

PDF | RTF

Fiscal Year 2023

August 2, 2023

PDF | RTF

July 11, 2023

PDF | RTF

June 7, 2023

PDF | RTF

May 3, 2023

PDF | RTF

April 5, 2023

PDF | RTF

March 14, 2023 Workshop

PDF | RTF

February 1, 2023

PDF | RTF

January 11, 2023 Workshop

PDF | RTF

December 7, 2022

PDF | RTF

November 8, 2022 Workshop

PDF | RTF

October 5, 2022

PDF | RTF

Fiscal Year 2022

September 7, 2022

PDF | RTF

August 3, 2022

PDF | RTF

July 12, 2022 Workshop

PDF | RTF

June 8, 2022

PDF | RTF

May 4, 2022

PDF | RTF

April 4, 2022

PDF | RTF

March 8, 2022 Workshop

PDF | RTF

February 2, 2022

PDF | RTF

December 8, 2021

PDF | RTF

November 9, 2021 Workshop

PDF | RTF

October 6, 2021

PDF | RTF

Fiscal Year 2021

August 4, 2021

PDF | RTF

July 13, 2021 Workshop

PDF | RTF

June 9, 2021

PDF | RTF

May 5, 2021

PDF | RTF

April 7, 2021

PDF | RTF

March 9, 2021 Workshop

PDF | RTF

February 3, 2021

PDF | RTF

January 7, 2021 Workshop

PDF | RTF

December 1, 2020

PDF | RTF

November 10, 2020

PDF | RTF

October 7th, 2020

PDF | RTF

Minutes

April 3, 2024

February 7, 2024

December 6, 2023

October 4, 2023

June 7, 2023

May 3, 2023

April 5, 2023

February 1, 2023

December 7, 2022

October 5, 2022

September 7, 2022

August 3, 2022

June 8, 2022

May 4, 2022

April 4, 2022

February 2, 2022

December 8, 2021

October 6, 2021

August 4, 2021

June 9, 2021

May 5, 2021

April 7, 2021

March 9, 2021 Workshop

February 3, 2021

December 1, 2020

October 7, 2020

Fiscal Year 2020

Agendas

October 2nd, 2019

PDF | RTF

Action Items: PDF | RTF

June 3 2020

PDF | RTF

Action Items: PDF | RTF

December 4th, 2019

PDF | RTF

Action Items: PDF | RTF

February 5, 2020

PDF | RTF

Action Items: PDF | RTF

July 9, 2020 Workshop

PDF | RTF

August 5, 2020

PDF | RTF

May 6, 2020

PDF | RTF

Minutes

October 2nd, 2019

PDF | RTF

October 2nd, 2019

PDF | RTF

December 4, 2019

PDF | RTF

February 5, 2020

PDF | RTF

May 6, 2020

PDF | RTF

June 3, 2020

PDF | RTF

August 5, 2020

Fiscal Year 2019

Agendas

December 4, 2018

PDF | RTF

Action Items: PDF | RTF

February 6th, 2019

PDF | RTF

Action Items : PDF | RTF

April 3rd, 2019

PDF | RTF

Action Items: PDF | RTF

May 1st, 2019

PDF | RTF

Action Items: PDF | RTF

June 5th, 2019

PDF | RTF

Action Items: PDF | RTF

August 7th, 2019

PDF | RTF

Action Items: PDF | RTF

Minutes

December 4th, 2018

PDF | RTF

February 6th, 2019

PDF | RTF

April 3rd, 2019

PDF | RTF

May 1st, 2019

PDF | RTF

June 5th, 2019

PDF | RTF

Fiscal Year 2018

Agendas

October 4, 2017

PDF | RTF

February 7, 2018

PDF | RTF

April 4, 2018

PDF | RTF

May 2, 2018

PDF | RTF

June 6, 2018

PDF | RTF

August 1, 2018

PDF | RTF

September 26, 2018

PDF | RTF

Minutes

October 4, 2017

PDF | RTF

February 7, 2018

PDF | RTF

April 4, 2018

PDF | RTF

May 2, 2018

PDF | RTF

June 6, 2018

PDF | RTF

August 1, 2018

PDF | RTF

Action Items

October 4, 2017

PDF | RTF

February 7, 2018

PDF | RTF

April 4, 2018

PDF | RTF

May 2, 2018

PDF | RTF

June 6, 2018

PDF | RTF

August 1, 2018

PDF | RTF

September 26, 2018

PDF | RTF